Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Algemeen

Sportmassage Silvie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Sportmassage Silvie doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportmassage Silvie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Sportmassage Silvie let er nauwgezet op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is.

Sportmassage Silvie gebruikt persoonsgegevens  alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk het agenderen van afspraken, je behandeling en communicatie hieromtrent en het financieel afhandelen van de behandeling.

Onze plichten

De plichten van de praktijk Sportmassage Silvie, is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. 

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 •  Jouw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klacht, opmerkingen/wensen en gegevens eventuele verwijzer) worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, t.w. :  
  • voor het inplannen en uitvoeren van onze behandelingen
  • voor doelmatig financiële afhandeling van uw behandelingen
  • voor communicatie met jou als cliënt
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • In ons administratiesysteem worden gegevens verzameld waarvoor u zich bij ons heeft gemeld/ bij ons in behandeling bent. Dit betreft alle relevante gegevens welke van invloed zijn op jouw behandeling en welzijn.
 • Om jouw privacy te garanderen zijn specifieke beveiligingsmaatregelen getroffen. Hierdoor wordt misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens voorkomen.
 • Onze computers/laptops zijn voorzien van een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze dienen te worden ingevoerd alvorens wij toegang krijgen tot onze administratie.
 • Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. 
 • Jouw gegevens worden slechts voor kwaliteitsdoeleinden (geanonimiseerd) verstrekt aan derden,

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten: 

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden; 
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen. 

Bewaartermijn

Sportmassage Silvie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Privacybeleid andere apps en websites​

Aangezien wij regelmatig door jou als cliënt gecontacteerd worden via Whatsapp, Facebook, Instagram of andere apps, moeten wij je er op wijzen dat de informatie die je deelt in deze apps, ingezien kunnen worden door derden. Indien je kiest voor deze vorm van communicatie, kunnen wij de bescherming van uw persoonsgegevens niet garanderen.

Wij hebben enkele links opgenomen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Sportmassage Silvie logo

Sportmassage Silvie – Swalmen, Roermond